"Краудсорсинг технологиясын болашақ
мамандардың трансфессиялық
құзыреттілігін болжаушы ретінде
пайдалану"

Білім беру бағыты

Scroll to Top